Bihar

ID Card No.PhotoDesignationNameMobile
109/2018
Vice President (1)Dr. V. C. Yadav9430850315
Vice President (2)Dr. Pankaj Kumar
)
Joint Secretary (2)Dr. Pram Raj Bahadur
Education Adviser Mr. Ajit Kumar
Political Adviser Mr. Rajkumar Gupta 8809022717
Hidden Informer MD. Ashmat Ali Ansari 9631886515
Education Adviser Mr. Munna Murmu 7766054004
Executive Member Mr. Alok Kumar Choudhary
Executive Member Mr. Subodh Kumar
Executive Member Mr. Sunil Kumar 9525524492
Executive Member Mr. Uday Kumar 9534272998
Executive Member Mr. Pradeep Kumar 8051630728
Executive Member Mr. Diwakar Yadav
Executive Member Mr. Rahul Kumar
Executive Member Mr. Kundan Kumar
Executive Member Mr. Harimohan Jha
Executive Member Mr. Kishor Sikdar9832061528